De laatste dagen van de tweede week

Vrijdag 21 september 2018

Frater Venansius feliciteert onze gespreksleider, pater Hans Kwakman MSC met zijn 60-jarig professiefeest. Hij wordt uitgenodigd om de kapittelkaars aan te steken.

60-jarig professiefeest pater Hans Kwakman MSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gespreksleider bedankt voor de felicitaties. Hij geeft het woord aan informateur frater Leo. Deze heeft na de tweede peiling voor de functie van Algemeen Overste gesprekken gevoerd met drie kandidaten. Twee hebben laten weten beschikbaar te zijn, de derde wacht het verloop van de procedure af. Vanmiddag wordt een derde peiling gehouden.

 

De missie in Kenia

Frater Alexius krijgt het woord. Gisteren heeft hij al een en ander verteld in het Wel en Wee Kenia. Hij wil nu wat extra informatie geven bij het kapittelstuk. De politieke situatie in Kenia: het is veilig in Kenia in vergelijking met buurlanden. De internationale wereld heeft vertrouwen gegeven in Kenia door de vestiging van een UN-kantoor in Nairobi. Economisch drijft men vooral op de agrarische sector.

In Lodwar werken de fraters in een aantal projecten van het bisdom. Zoals Nadirkonyen, het straatkinderproject. Dit heeft tot nu toe 1441 kinderen geholpen. Enkele kinderen studeren nu aan de universiteit. Momenteel zijn er 240 kinderen in het centrum.

Frater Alexius zegt dat de bisschop van Lodwar trots is op de fraters. Later voegt frater Hans hieraan toe dat de bisschop graag financiën aan de fraters toevertrouwt, omdat hij weet dat ze eerlijk zijn.

Frater Alexius vindt het jammer dat er in het beleid van het Algemeen Bestuur geen duidelijke plannen zijn ten aanzien van Kenia. En ook dat er na het bezoek van het Algemeen Bestuur aan de bisschop van Bungoma nog niet gereageerd is op zijn verzoek om in zijn bisdom te komen werken. Inmiddels is deze bisschop verplaatst naar een ander bisdom. Frater Alexius hoopt dat de missie in Kenia wordt voortgezet.

De hal van het St.-Gregoriushuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van de missie in Kenia

Frater Venansius zegt in een toelichting op de evaluatie van de werken in Kenia dat het Algemeen Bestuur verantwoordelijk is voor het programma in Kenia. Het is de taak van de Provincie Indonesië om missionarissen te vinden, voor te bereiden en uit te zenden.

De kapel in het St.-Gregoriushuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er volgt een discussie over financiën en over mankracht. Duidelijk moge zijn dat er van de werken in Kenia geen opbrengsten te verwachten zijn de eerstkomende jaren. Het is belangrijk om financiële steun te vinden. Wat de mankracht betreft wordt gesteld dat er een hele goede voorbereiding moet zijn wat betreft de vaardigheden en de andere cultuur. Een voorstel is om jonge fraters te sturen die daar kunnen studeren. Begin al in het noviciaat om mensen enthousiast te maken voor de missie in Kenia.

Door de commissie tekstformulering zal een advies opgesteld worden waarin aan het nieuwe Algemeen Bestuur opdracht gegeven wordt om te zorgen voor een speciale voorbereiding van de fraters die uitgezonden worden op de spiritualiteit van het hart, op het gebied van taal en op het ontwikkelen van vaardigheden. Gevraagd wordt om voorrang voor jongeren, opdat zij na hun studie aldaar een rol kunnen spelen in het formele onderwijs. De communicatie met het Algemeen Bestuur dient verbeterd te worden. En er moeten fondsen gezocht worden voor financiële steun voor de missie in Kenia.

 

Sabbatical tijdens voortgezette vorming

Er wordt gesproken over een voorstel van het Algemeen Bestuur om als onderdeel van de voortgezette vorming een sabbattijd in te voegen. Een frater kan zich dan drie of vier maanden terugtrekken uit de werkzaamheden voor rust, vorming en educatie. Maar ook na een ambtstermijn of bij gezondheidsklachten.

Gaande de reacties blijkt algauw dat dit onderwerp geen prioriteit heeft en wordt van de agenda afgevoerd.

 

Mandarijnen uit eigen tuin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra vormingsperiode

Er ligt een voorstel om de vormingsperiode te verlengen. Hetzij in de vorm van een periode voor het postulaat, hetzij als verlenging van het noviciaat. Het gaat er vooral om de basisvaardigheden te verbeteren, zoals bijvoorbeeld discipline, het omgaan met de computer, rond financiën of om een internaat te leiden. Duidelijk is dat de jongeren van deze tijd anders zijn dan vroeger. De vraag is of het verlengen van de tijd een garantie is dat het beter gaat.

In de middagsessie werd verder gesproken over dit onderwerp. De gespreksleider had intussen een opzetje gemaakt voor een advies aan het Algemeen Bestuur. Hierin wordt gepleit voor een extra jaar voor het aspiraat, voordat men aan het postulaat begint. Er worden gevraagd om voor dit extra jaar in samenwerking met de fraters vormingsleiders een programma samen te stellen met als doel de ontwikkeling van de menselijke en christelijke volwassenheid en kennis van missie van de congregatie. Maar ook trainingen in praktische taken zoals die voorkomen in communiteiten en werkunits.

De vraag of er bij andere congregaties zo’n extra jaar is, wordt bevestigend beantwoord. Er zijn voorbeelden van.

De begin 2018 geopende Tuin van God

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiderschap

Het volgende onderwerp op de agenda is Leiderschap. Frater Venansius zegt dat het hier niet alleen om het Algemeen Bestuur gaat, of over het Provinciaal bestuur. Het gaat over aspecten van ons leven als religieus in een gemeenschap, waar alle taken te maken hebben met leiderschap. Het gaat over religieus leiderschap. Dit onderwerp komt later in het kapittel terug.

 

Zaterdag 22 september 2018

Na het gebed krijgt informateur frater Leo het woord. De tweede peiling voor de functie Algemeen overste heeft geen duidelijke uitspraak opgeleverd. Een nieuwe vrije peiling zal niets opleveren. Hij stelt voor om duidelijkheid te krijgen door een nieuwe peiling waarin gekozen kan worden uit de twee kandidaten die nu de meeste stemmen hebben. Daarmee gaat het kapittel akkoord.

 

Concept-constituties

Het concept is uitgedeeld en alle gecorrigeerde artikelen worden nagelopen. Er zijn nog wat wijzigingen in de Indonesische tekst. De stemming over de gewijzigde constituties vindt vanmiddag plaats.

 

Spiritualiteit en charisma van de congregatie

Door de provincie Indonesië is een kapittelstuk ingediend waarin vermeld wordt dat het Provinciaal Kapittel Indonesië besluiten heeft genomen met betrekking tot een nieuwe formulering voor de spiritualiteit en het charisma van de congregatie. Gaande de bespreking wordt duidelijk dat deze teksten niet van toepassing zijn op Nederland. Bovendien is er geen voorstel ingediend om het spirituele deel van de constituties aan te passen. Er wordt voorgesteld om deze punten verder uit te werken en op te nemen in het boekje ‘De kern van ons leven’.

 

Gemeenschapsleven

Frater Venansius geeft een korte toelichting op het kapittelstuk dat is ingediend over dit onderwerp. Gemeenschapsleven wordt omschreven in artikel 2 en 5 van de Constituties. Het is niet gemakkelijk. In deze tijd zijn er naast uitdagingen ook negatieve invloeden. Er wordt gesproken over gemeenschapsleven en gemeenschappelijk leven. Bij gemeenschapsleven voel je je vertrouwd, geborgen. Gemeenschappelijk leven is gewoon iets samen doen met anderen.

Na een discussie worden besloten om de voorstellen van het Algemeen Bestuur over te nemen als advies voor het nieuwe bestuur. Hierin staat onder andere dat het Algemeen Bestuur regelmatig contacten moet onderhouden met communiteiten en  individuele fraters, als mediator kan optreden in conflictsituaties, de communicatie/dialoog in de communiteiten moet bevorderen. Het formuleringsteam zal de voorstellen bewerken.

 

Stemmen over de gewijzigde constituties

De middagsessie begint met een verslag van informateur frater Leo. Hij heeft gesproken met de fraters die vanochtend stemmen hebben gekregen. Daarna vindt een peiling plaats voor vier leden van het Algemeen Bestuur. De kapitularissen mogen vier namen aankruisen van fraters die zij geschikt achten voor een functie in het Algemeen Bestuur.

Vervolgens is er tijd voor het stemmen over de constituties. Alle kapitularissen krijgen een lijst met alle 257 artikelen waarop zij moeten aankruisen of zij met een artikel akkoord gaan, niet akkoord gaan of geen uitspraak over doen. Over Artikel 106 kan nog niet gestemd worden, er is nog geen kapittelbesluit over de duur van het postulaat. De formulieren worden verwerkt door het kapittelsecretariaat, in samenwerking met de stemopnemers. Maandag wordt de uitslag bekend gemaakt.

Groenten uit eigen tuin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige lijst van besluiten

De voorlopige lijst van besluiten is nog niet gecheckt op de Nederlandse taal. Sommige zinnen lopen niet of zijn niet volledig. De besluiten 1 t/m 5 en 7 moeten tekstueel aangepast worden door het formuleringsteam. Artikel 6 inzake het schema van de organisatiestructuur van de congregatie levert de nodige discussie op. Geconcludeerd wordt dat het schema dat er nu ligt, alleen van toepassing is op Indonesië en Kenia. Er dient nog een schema gemaakt te worden waar het Religieus Huis Nederland in opgenomen is. Er waren meer vraagtekens overgebleven en is nog niet rijp voor besluitvorming.

Om half zeven rondt de gespreksleider de bespreking af. De tweede kapittelweek is hiermee beëindigd. Volgende week maandag worden de bijeenkomsten hervat.

 

Zondag 23 september 2018

Drievoudig feest vandaag: we vieren het 25-jarig kloosterfeest van frater Alexius, het 50-jarig kloosterfeest van frater Wilfried en het 60-jarig professiefeest van pater Hans Kwakman MSC.

Drie jubilarissen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om tien uur was er een eucharistieviering in de kapel van het noviciaat. Tijdens de dienst hernieuwden de drie jubilarissen hun geloften. Het was een mooie viering.

Hernieuwen geloften door frater Wilfried

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop werd een aperitief geschonken en werden de feestelingen in het zonnetje gezet, onder andere met dans en muziek door de eerste- en tweedejaars novicen. Er werd zelfs meegedanst! Aansluitend was er een heerlijke maaltijd! Het was een hele zinvolle en mooie dag.

V.l.n.r. pater Hans Kwakman, frater Alexius en frater Wilfried

Een traditionele dans door de novicen

Meedansen!

Een heerlijke maaltijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent weer bij! Als u dit leest zijn wij begonnen aan de laatste kapittelweek. Binnenkort meer nieuws!

 

Groeten uit Malang, van uw speciale verslaggever Marianne Vermeer