Het kapittel is geopend


 

Welkom alle leden van het Algemeen Kapittel 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 10 september 2018

Het Algemeen Kapittel 2018 werd geopend met een Eucharistieviering in de kapel. De voorgangers waren pater Hans Kwakman msc, en pater Wim Peeters, smm.

Zij zijn bij het kapittel betrokken als respectievelijk de gespreksleider en de vertaler van de (Indonesische) notulen naar het Nederlands. Het novicenkoor van zo’n twintig man sterk zong alle liederen met een overweldigend stemgeluid.

Eucharistieviering met het novicenkoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van de viering stelde algemeen secretaris, frater Adolf Cawa, alle kapitteldeelnemers voor.

Na de koffie opende frater Venansius, de algemeen overste, de bijeenkomst. Frater Dominikus, de overste van het St-Gregoriushuis, stak de kapittelkaars aan. Vervolgens heette frater Venansius alle aanwezigen welkom: de kapitularissen, de genodigden, de gespreksleider, de tolken, de notulisten en alle andere medewerkers die betrokken zijn bij het kapittel. Hij sprak de wens uit dat de besprekingen in een sfeer van openheid en respect gehouden zullen worden. Na een aantal mededelingen, waarin hij onder andere het niet aanwezig zijn van frater Johan Brummelhuis en frater Erik Lundgren meldde, verklaarde hij het Algemeen Kapittel 2018 geopend. Dit benadrukte hij met drie klappen met de voorzittershamer, die hij vervolgens overdroeg aan de gespreksleider, pater Hans Kwakman.

 

Frater Venansius, algemeen overste; pater Hans Kwakman, gespreksleider, en frater Simon, plaatsvervangend algemeen overste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pater Hans Kwakman bedankte frater Venansius voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij vindt het een grote eer dat hij hier als gespreksleider aanwezig mag zijn. Het Algemeen Kapittel is het hoogste gezag in de congregatie en dat brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor de kapitularissen.

De vergadering begon met het goedkeuren van achtereenvolgens de dagorde, de agenda van de eerste week en het Reglement van orde. Daarna werden twee stemopnemers gekozen: de fraters Florianus en Patrik.

Ook werden drie fraters gekozen voor het team om besluiten en adviezen te formuleren, te weten de fraters Christoforus, Leo en Montfort.

Aan het einde van de bijeenkomst werden de door ons uit Nederland meegenomen Keniatasjes uitgedeeld aan de kapitularissen. Frater Wilfried vertelde dat die gemaakt waren bij de markering van het einde van het werk van Nederlandse fraters in Kenia. Op het tasje staan alle plaatsen in Kenia waar wij geweest zijn. De tasjes werden enthousiast ontvangen.

De tweede sessie begon eind van de middag. Er werd een begin gemaakt met het bespreken van het verslag van het Algemeen Bestuur over de periode 2012 – 2018. Na een toelichting door de algemeen overste en de beantwoording van informatieve vragen werd het verslag in drie groepen besproken: twee groepen Indonesische kapitularissen en onze groep uit Nederland.

De kapitteldag werd afgesloten met een gebedsdienst in de kapel.

 

Dinsdag 11 september 2018

In de derde sessie werden de bevindingen en adviezen van de drie gespreksgroepen gepresenteerd. Dit verliep enigszins rommelig omdat nog niet alle stukken gekopieerd waren. Maar uiteindelijk had iedereen alle teksten voor zich liggen in de eigen taal. Aansluitend was er ruimte voor informatieve vragen over de teksten.

Na de pauze werd in sessie 4 inhoudelijk gereageerd. Enkele voorbeelden: door een groep Indonesische fraters werd opgemerkt dat er geen duidelijk zicht is op de legale positie en rol van de St. Jozefstichting en van de congregatie als het gaat om het beheren van geld en goederen conform de geldende wetten in Indonesië. Ook hebben zij te weinig informatie over de voortgang van eigendomspapieren van verschillende gronden. Het advies is dat er door het nieuwe algemeen bestuur in overleg met het oude bestuur een inventarisatie van de problemen en mogelijke oplossingen gemaakt wordt.

Fraters Kanisius, Stanislaus en Leo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander advies van deze groep is om in Nederland niet alle grond(en)/huizen te verkopen. Want als dat gebeurt zal op een gegeven moment niets overblijven van de geschiedenis van de congregatie in Nederland als geboorteplaats. En zal er geen reden zijn voor de volgende generatie om er op zoek te gaan naar hun oorsprong. Frater Leo reageerde hierop dat als er geen leden meer zijn in Nederland de gebouwen niet kunnen worden aangehouden. Als sporen van onze geschiedenis worden het graf van onze stichter en de begraafplaats van de fraters aangehouden. Het allerbelangrijkste is de erfenis die de Nederlandse fraters achterlaten in de geest die levend wordt gehouden door de Indonesische fraters.

Fraters Dominikus, Hans, Adriano, Adolf (op de achtergrond) en Vinsensius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de communicatie binnen de communiteit werd door de andere groep Indonesische fraters opmerkt dat de invloeden van de tijdsontwikkelingen ook merkbaar zijn in het broederlijk samenleven. Zij hopen dat het Algemeen Bestuur over heel de congregatie erop aandringt om de kwaliteit van de onderlinge communicatie in de communiteiten te verbeteren.

Fraters Sarto, Polikarpus, Heribertus en Berno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse groep liet weten zich niet bij machte te voelen om in te gaan op moeilijkheden met betrekking tot materiële en financiële zaken omdat zij te weinig inzicht heeft in regelingen en bepalingen van de Indonesische overheid. Een tweede punt dat geformuleerd werd betreft het feit dat de Financiële Adviescommissie van het Algemeen Bestuur al sinds twee jaar niet bij elkaar is geweest. Daardoor ontbreekt de actuele informatie via onze twee leden in die commissie (fraters Erik Lundgren en Wim Heister) naar het bestuur van het Religieus Huis Nederland. Als derde punt is genoemd dat in het verslag van het Algemeen Bestuur geschreven staat dat de onderlinge communicatie is vastgelopen. Dat betreuren de leden van de Nederlandse delegatie. Zij spreken de hoop uit dat de keuze voor één bestuur een goede uitwerking zal hebben voor de communicatie.

Mevrouw Marianne en frater Wilfried

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige van al de adviezen werden door het kapittel overgenomen, andere werden overbodig bevonden. De adviezen die overgenomen zijn, worden nu door het team tekstformulering in leesbare tekst omgezet. Tijd voor het middagmaal.

 

Hari Ulang Tahun (= verjaardag)

Vandaag is de verjaardag van frater Raymundus. Voor het eten werd hij toegezongen door alle aanwezigen. Als iemand hier jarig is wordt er gele rijst gegeten die gepresenteerd wordt in een toren. De jarige haalt de bovenkant van de rijsttoren eraf. Daarna mag iedereen van het gerecht eten. Gele rijst smaakt een beetje naar citroen.

Frater Raymundus schonk zijn bord rijst aan de oudste Nederlandse frater in het gezelschap, frater Leo. Dit ontroerende gebaar was mede ingegeven door de reactie van frater Leo vanochtend tijdens het gesprek waarin de terugloop van het aantal fraters in Nederland ter sprake was geweest. Frater Leo maakte toen de vergelijking van de congregatie met een gezin: de kinderen gaan door, de ouders overlijden. Dat is normaal. De ouders hopen dat hun kinderen het goed hebben en het goed blijven doen.

 

 

 

 

 

Sessie 5 stond in het kader van het financieel verslag 2012 – 2018 van het Algemeen Bestuur. Na het aansteken van de kaars door frater Patrik, de jongste kapitularis, werd het onderwerp ingeleid door de algemeen overste. Daarna kreeg frater Stanislaus, de algemeen econoom, het woord. Hij liep het verslag door en gaf een toelichting op de verschillende onderdelen. Er werden vragen gesteld over de St.-Jozefstichting, over de scholenstichting Mardi Wiyata, over de status van de diverse gronden, over kosten van bouwen en over de verhouding tussen inkomsten en uitgaven. Door frater Wilfried werd aandacht gevraagd voor het feit dat in de toekomst wellicht geen geld meer kan worden overgemaakt vanuit Nederland naar Indonesië zonder dat daar enorme kosten aan verbonden zouden zijn.

Frater Leo merkte op dat in het verslag staat dat de onderscheiden fondsen niet altijd overeenkomstig de doelstelling gebruikt worden. De fondsen zijn indertijd opgericht na een kapittelbesluit. Het kan niet zo zijn dat de bestemming zomaar door een bestuur of een commissie gewijzigd wordt.

Deze twee aandachtspunten zijn neergelegd bij de financiële commissie die aansluitend gekozen werd. Leden zijn de fraters Heribertus, Wilfried en Polikarpus. Einde van de tweede kapitteldag!

Tijd voor ontspanning